Stadsarkivar Svend Aakjær giver følgende tolkning af Okkels:

 

               Stednavnet Okkels, der er navn på en gård i Rind Sogn, Hammerum Herred, hører ikke til de navne, der er overleveret i særlig gammel tid, og det er derfor vanskeligt at tolke det med fuld sikkerhed.

               I matriklen af 1688 er Okulsgaard navn på en gård på 22,1 td. land med 3,58 td. hartkorn. I en jordebog 1660 og i et skøde af 17. april 1661 skrives det Ochols, i to breve fra kancelliets brevbøger skrives det 4. februar 1579 Aakal, 10. april 1617 Aakals. Udtalen er å'kels med stød på kort, åben vokal. Det manglende s i 1579 må vel skyldes en fejl.

               Gården ligger lige ved, tidligere endda nærmere Fjederholt Å, og det kunne vel derfor tænkes, at første led var ordet å. Dette ord udtales o' i jysk, men i sammensætning som regel med kort, åbent å-, f.eks. i Fjends Herred åbrehk "åbrink", ligesom de brede enge langs Karup Ås østbred deles i æ lanæh', æ mælæh' og æ åbe, Landeng, Mellemeng og Aabed. Stednavnet Aakær udtales med kort, åbent å og stød: å'kje. Også ved andre stednavne, sammensat med kær, indtræder ofte vestjysk stød, f.eks. i Sparkær, Bredkær, der udtales sbar'kje, bre'kje.

               Det var derfor ikke utænkeligt at stednavnet kunne indeholde ordet å med et eller flere efterled. Professer Peter Skautrup[1] har tænkt sig, at et mosedrag eller kær, der strækker sig tungeformet øst om gården nord på, kunne have været kaldt *Kølsø eller *Kølsig, enten med 1. led = adj. Køl "kold", eller sidste led kan have været en anden sammensætning med subst. køl, der synes netop at have været brugt om sumpede strækninger. Der er mulighed for, at et sådant navn kan have eksisteret. I sognet kendes jo stednavnet Kølkær, men ved Okkels vides der ikke at have været et stednavn med dette forled, og dersom Okkels er et *Aakølsø eller *Aakølsig, er formerne Ochols og Aakals ret påfaldende.

 

     [1] I privatbrev 13. april 1949.