Oluf (Laulund) Christensen

Mand ca. 1667 - 1713  (46 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Oluf (Laulund) Christensen 
  Født ca. 1667  [1
  Køn Mand 
  Beskæftigelse Gårdfæster & sognefoged 
  Død 1713  Lund Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Oluf Christensen er født i Laulund, der ligger lidt syd for Herningsholm.

   Han bliver fæster af en halvgård i Lund by. Halvgården, der har et hartkorn på 3 tdr. og 2 skp., ejes af Troels Jensen (se side Fejl! Bogmærke er ikke defineret). Der er formentlig tale om gård nr. 2, som Troels Jensen ejer fra ca. 1690 - 1719 (Krogården). Oluf bliver senere sognefoged i Gjellerup sogn. Den 30. juli 1693 optræder han som sognefoged på Hammerum herredsting i en sag vedrørende hans bror Jens Christensen i Toustrups mystiske død. Oluf vidner da blandt andet, at hans afdøde bror havde været "svagsindet og utilregnelig".

   I sommeren 1708 omtales Oluf Christensen (Laulund) ligeledes i sin egenskab af sognefoged, da han den 15. juni dette år kommer over til Peder Jensen i Gjellerup by og anmoder denne og Troels Michelsen om at tage til Bjødstrup og der beslaglægge Jens Madsens brændevinskedel med tilhørende redskaber.

   Oluf Christensen (Laulund) dør 1713, hvor der den 7. juni afholdes skifte i boet mellem enken, Anne Madsdatter, og børnene Margrethe (18 år), Kirsten (15 år) og Karen (13 år). Skiftet er indført i Skifteprotekollen for Lundenæs og Bølling amter, Fol 4b 287, og lyder som følger:

   Anno 1713, ds. 7de Juny Paa Kongl. Mayte Velbetroede Amptmand over Lundenis og Bølling ampter Velædle og Velbaarne Jørgen Lund hans vegne, indfant sig Herritsskrifueren udi Hammerum Herrit, Svend Jensen som fuldmægtig, effter en medgifne Mihsivl, fra velædle og velbr. Hr. Amptmand dat. Viborg ds. 25. May sidst afvigte, meldende som følger, Kongl. Mayte Herritsskrifuer, som Sognefogden af Giellerup Sogn, Peder Madsen Kølbeck [enkens bror], harfuer berettet for Herritsskrifueren Svend Jensen at Oluf Cristensen Laulund er ved døden afgangen, saa bemte slige Svend Jensen ville være saa goed, og forvalte dets Skiffte effter afdøde Oluf Laulund paa mine vegne saaledis som I agtter at tilsuare, effter Kongl. Mayte lov og forordninger, og naar Skifftet er til endelighed komen da det mig straxen ved en exprehse bud at til keinde gifue, forventis med allerforderligste svar fra Eder om Skifftes endelighed udi ødevig, hermed ham Gud befallet og forblifuer hans bereedvilligste Jørgen Lund, datum Viborg ds. 25de May 1713, stoed videre paaskrefuen som følger saaledes, P.S. paa Stærfboen [dødsboet] til Vurderings og Registerings forrætning, hafuer I 2de Mænd at tage til Eder, hvilcke Mihsivl her udi Stærfboen idag blef læst og paaskrefuen: der hos indfant sig Velædle og Velbaarne Hr. Ahsesor Peder Tøgersen til Herningsholm, hans fæstebunde som eier some halfue gaard som skatter effter nye Matricul 3 Tdr. 2 Shepper siger trei tønder og tfou Shepper Hartkorn, hvilcke hand vedkiendtis hannem at tilhøre. Viidere indfant sig 2de tiltagne Vuorderingsmænd nofne Laurids Christensen i Biøstrop, og Jørgen Knudsen i Hammerum boende, som skulle alemh boe Registere og Vurdere alt hvis som fandtes udi Sal. Olluf ?stens. Laulunds hans effterlatte boe, som boede og døde, udi Lund i Giellerup Sogn, den Sal. mands hustrue Anne Madsdaatters Laugværge og Broder, Peder Madsen Kølbeck boende udi Giellerup Lund møtte at være formynder for Sal. Oluf Laulunds sin Hustrue og sin Søster. Iligemaade at vere værge for Sal. Oluf Laulunds daatter Karen Olufsdaatter i sin alders aar 13 á 14 aar, tillige indfant sig Anders Madsen i Feierskov i Rind Sogen, boende i Lind bye at være værge for Sal. Oluf Laulunds daatter, Kirsten Olufsdaatter i sin femttende aar, Videre indfant sig Mads Æstensen i Rafnsvaed at være værge for Sal. Oluf Laulunds daatter, Margrætte Olufsdaatter i sin alder 18 aar. Der effter blef Registreringen og Vurderingen foretaget som følger:

   Rdl.
   Mk.
   Skl.

   Først Blef Vurderet Saaledes Levendes Quæg og Creaturer
   1 Sort blæset Hoppe i 12te aar Vurderet for
   10
   4


   1 Rød blæset Hoppe 6 Rdl. 1 Rafn sort dito 8 Rdl. er
   14   1 Rafn sort dito for
   5
   2


   Stude
   1 Rafn sort Stud i 4de aar 4 Rdl. 5 Mk., 1 Hielmed dito 3 Rdl. og 3 Mk. er
   8
   2


   1 Sort Stud ungnød 2 Rdl., 1 Sort huid Koe 4 Rdl. 1 Mk. er
   6
   1


   1 Sort hvid dito 3 Rdl. 5 Mk., 1 gl. sort dito 2 Rdl. 5 Mk. er
   6
   4


   1 Graa huid for 3 Rdl. 4 Mk., 1 Sort huid dito 3 Rdl. 2 Mk. er
   7   1 Sort Bollet guige [kvie] Koe vurderet for
   3
   3


   5 Rond Vedre á 3 Mk. 4 Skl. er
   2
   4
   4

   17 Faar á 2 Mk. 6 Skl. er 6 Rdl. 4 Mk. 6 Skl., 7 Lam á 12 Skl. er 5 Mk. 4 Skl
   7
   3
   10

   1 Galt Svin 1 Rdl. 4 Mk., 4 gl. Giæs á 20 Skl. er 5 Mk. er
   2
   3


   12 Giesselinger á 8 Skl. er 1 Rdl., 1 Guige Kalf 3 Mk. er
   1
   3


   Inden døre i Østerstuen
   1 stolped Seng vurderet for

   3


   Der paa fandtes Sengeklæder
   1 Graae ulden afuer Dyne 2 Mk. 8 Skl., 1 ulden Hovedpude 8 Skl.

   3


   1 Graae Hølsklæde 2 Mk. En under dito 1 Mk. 8 Skl. er

   3
   8

   1 gl. Dynesvaaer uden føld

   1


   1 Sengested af same dito vurderet for

   3


   Der paa fandtes Sengklæder som følger
   1 Graa ulden afuer Dyne 2 Mk. 8 Skl., 1 ulden Hovedpude 8 Skl. er

   3


   1 Graae Halsklæde 2 Mk., 1 under Halsklæde 1 Mk. 8 Skl. er

   3
   8

   Er
   79
   1
   14

   1 gl. Dynesvaer uden fyld 1 Mk., 1 Eege skifue blad 1 Mk. er

   2


   1 Lang Skamel 1 Mk. 14 Skl., 1 Liden Stoel fidet med siime 2 Skl. er

   2


   1 Eege bing vurderet for 1 Rdl. 4 Mk., i same bing fantis 10 Td. Rug á 9 Mk. er 15 Rdl. 2 Mk.
   16
   4


   Paa Lofttet fantes som følger
   1 Td. tør Rug 9 Mk., 1 Td. grøn Rug 7 Mk., 1 Td. Boghvede 4 Mk. er
   3
   2


   I daglig stuen
   1 Kandskab 3 Rdl. 2 Mk., 1 Eegebord med oben fod under 2 Rdl. 4 Mk.
   6   1 gl. Skab for 2 Mk., 1 Bagstoel for 1 Rdl. er
   1
   2


   Den Sal. mands gangklæder
   1 Graae Vadmæls Kiortel 1 Rdl. 3 Mk., 1 Læder Væst 1 Rdl 1 Mk.
   2
   4


   1 par sorte Vadmæls Buxer 2 Mk. 8 Skl.

   2
   8

   1 foured Hue som dend Sal. mand gaf Mads Pedersen Kølbeck
   1 Hørgarens Skiorte for 2 Mk., 1 ulden Skiort 1 Mk. er

   3


   1 Halsklud 8 Skl., 1 par Skuv 1 Mk., 1 par Strømper 1 Mk. er

   2
   8

   dend stolped Seng som fandtis med Sængeklæder udi dagligstuen, bestaar af
   1 gl. Braaged Sengklede, 1 gl. ulden dyne, end blaaegaarens Lagen, en Hølsklæde, en ulden Hafuetdyne, en ulden underdyne, hvilcken blifuer Enckens Seng, uden nogen vurdering
   1 gl. Eegekiste vurderet for 4 Mk. 1 gl. Fyrskrind 12 Skl.

   4
   12

   1 Kaaberkiædel gaar en halftønde udi vag 1 Lp. 6 pund er 22 pund á 2 Skl. er
   5
   5
   12

   1 mindre dito vag 16 pund á 22 Skl. er
   3
   4


   1 mindre 7 skolpund á 24 Skl. er
   1
   4
   8

   Tin
   3 Tinfade og tue Tintallerckener vag 7 pund á 1 Mk. er
   1
   1


   1 gl. Mæssingbæcken 1 Mk. 1 Lystestage af mæssing mall? 1 Mk.

   2


   Er
   45
   4
   0

   1 steenkrus vurderet med et tin Log paa


   14

   1 deyne Saar vurderet for 12 Skl., 1 Sælde 6 Skl., 2 gl. mæltønder 6 Skl.

   1
   14

   1 Heel Øltønde for 2 Mk. 4 Skl., 1 Halful tønde 1 Mk. 6 Skl. er

   3
   10

   1 Bimbpel 1 Mk., 1 Kiærne 12 Skl., 1 fløde bytte 6 Skl er

   2
   2

   1 Sædeløb 4 Skl., 2 Stripper 4 Skl., 1 Balle Kar 3 Mk. er

   3
   10

   1 Mindre dito 1 Mk., 1 par qværne 4 Mk., 1 draug Td. 10 Skl. er

   5
   10

   Gaardsens Rædskab
   1 gl. Hiørleer for 1 Mk. 8 Skl., 1 Skcire Knif med Kiste 3 Mk. 4 Skl.

   4
   12

   1 Staalgræb 1 Mk., En tørvespade 1 Mk. 6 Skl. er

   2
   6

   1 Sasæg, en oxse, en Kaver og et Spæger boer for

   1
   10

   1 par Hartøg 1 Mk., 1 ulden Sæck og 1 Hamp Sæck 3 Mk. er

   4


   1 mindre dito for 4 Skl., for Sægle 12 Skl., En dug for 1 Mk. er

   2


   1 Træevogen med Hocfuer og behørige dræt, hamel stock, og huad dertil hør, vurderet for
   4
   2


   1 Træevogn dom er gl. med lejrer og Carem til
   3
   3


   Noch et par Hiuel gl. vurderet for 1 Mk. 8 Skl., 4 Møg giel 1 Mk. 8 Skl.

   3


   1 Ploug med skiæere og langjern 1 Rdl. 8 Skl., En træehavøe 1 Mk. 4 Skl. er
   1
   1
   12

   Er
   15
   0
   4

   Tilstaaendis gield som er tilregnet Stærfboen for visse
   Skifftisforvalteren først frem esket dend indkaldelse som hand hafde udgifuet til Stærfboen er saa meldende. Memorial: Nærværende tvende Personer hafuer at tilkiende gifue for effterskrefne personer som er skyldig til Sal. Oluf ?stens. Laulund som boede og døde i Lund i Gielderup Sogn, at de indfinder sig, onsdag effter Pindse hellige dage førstkommende klochen Thi formiddag, som er ds. 7de Juny 1713, deris gield at vedstaae, eller ved Eeds bekræfttelse at fragaae huvr de vedkomende sig hafuer at rætte Sneiberg ds. 1te Juny Ao 1713, effter høyedle og Velbaarne Hr. Amptmands ordre og Befalling som skifftesforvaltere udi ofuennævnte stærfboe Svend Jensen. Der effter fremkom Knud Nielsen i Gielleruplund og Hans Nielsen ibm. som bekræfftede ved Eed, at de hafde forkyndte ofuenskrefne indkaldelse sædel for effterskræfne Creditorer, nemlig, Peder Jensen i Hammerom, Mads Hamerum, Mads Krogslund, Peder Jepsen i Giellerup, Jens Jepsen i Hollingholt, Søren Jensen i Lund, Niels Nielsen i Holling og forkyndte de some indkaldelse sædel, for en huer paa Fredag og Løfuerdag for Pindse hellige dage, Peder Jensen i Hamerum har til foeen sig indfunden i Stærfboen, og nu idag er hans Brøllups dag, huor hand hafuer forfald, og har tilstaaed at være shyldig til Stærfboen
   8
   3


   Mads Hammerum er skyldig til boen
   1
   3


   Mads Krogslund i Giellerup Sogn at være skyldig

   4


   Peder Jepsen i Giellerup er skyldig
   6   Jens Jepsen i Hollingholt at være skyldig
   3
   3
   13

   Søren Jensen i Lund vedgick at være skyldig
   23
   2


   Huvr af Søren Jensen hafuer lafurt til enckens Laugverge Peder Madsen Kølbæck, at betalle til Mortensdag førstkommende 2 tønder Rug, eftter Capitels kiøb og siden aarl. at betalle til huer Mortens dag halfan den tønde Rug til Encken, indtil gielden blifuer afbetalt effter Capitels kiøb og saa skall taxseris blifuer misvæxt, da otte marck for tønden.
   Niels Nielsen Holling er skyldig til boen
   1
   3
   8

   Søren Jensen er skyldig endnu til Stærfboen som Sal. Oluf Laulund har lafuet fare, nemblig en tønde Rug som Søren Jensen fick paa Herningsholm huvrfore Stærfboen skall betalle
   2
   4


   Er
   47
   5
   5

   Det forskrefne giæld er ey anderledis lafuet til Encken, og hindis Laugværge, end tid effter anden at skall betalis, dog lofuis at sterfboen skall blifue uden skaade og angerløss.
   Mangles end ende Bielihe paa some huus

   4


   for dend at hændte, svarer dend gamlle bielihe til dend inderste og østerste Huus mangler 5 trafre tag

   5


   Nør Laden som er kurn og Hiøeladen mangler fiere trafve tag á 1 Mk. er

   4


   toe snees Legtter

   4


   Endnu mangler end Høystolpe, som siunis Mændene siunis at Huuset kunde vere huilpen med, huvrimod Hosbunden Trovels Birck paastod at der ville end ny aaes udi some Huus skall være 12 allen lang, og kand koste i skoven
   1   For dend at hændte i skoven

   2


   Arbeids løn for dend at indsætte

   1


   Fæehuuset og stald, vesten for tolf trafuer tag
   2   Trej snees lægter á 2 Mk. er
   1   For dem at hændte

   2


   300de favn siime á 4 Skl. er


   12

   Arbeidsløn til Tæckeren
   1
   2


   En snees stave mangler


   6

   Er
   55
   0
   8

   Summa Summarum paa Besætning og Bygfeld in allis 55 Rdl. 8 Skl. Siger halftredsindstiufve og femb Rixdaller otte skilling.
   Dend fulde sæd som er indlagt udi Marcken Rug 5 Td., Biug 2 tønder 4 Skp., Boghvede 2 Td., Hafre 1 Td. 2 Skp. som blifuer ved gaarden eftter forordningen.
   Encken bigerte inttet til hindis Begrafuelse imod hændes Sal. mands begrafuelses henfart. Søren Jensen Hampen fremkom og fordret et skiøde som Sal. Oluf Laulund hafde i forvaring paa dets.
   Encken blef tilspurt af Skifftesforvalteren, om her var nogen reede Penge i Stærfboen, som kunde kome hende og hendes børn til derling, eller og om hun vidste noget som var fordølget, at det da nu for rætten maatte gifuis til kiende og føris til indtegten, huvr paa Encken Anne Madsdatter fremkom og forklarede ved Eed at penge hafde hun indtet uden end 20 Slr. som hendes Sal. mand hafde gifuet hende til fæstens gave, som hun troede fuldkommen at Skifftesforvalteren ey giorde nogen deeling af, men ville dend goede Gud velsigne hende med meere middeler, skulle noch hendis børn faae sin deel der af, som en moder bør at giøre imod sine børen, ellers viste hun inttet var fordølget i nogen maader.
   Summa Summarum bedrager indtegten sig in allis penge
   186
   3
   15

   Siger Et hunder firesindstiufve og sex rixdaller, trej marck, fembten skilling.

   Her imod følger udgifften, for det første fremkom forte Trovels Jensen i Birck og eskede Besætning, saavel som Gaardsens bygfæld maatte hannem effter allernaadigste forordning af dato 15de Jan. Anno 1701 udleges, huvr da blef hannem udlagt 4 bæster af boens middeler á 10 Rdl. er
   40   1 Ploug med skiære og lang jeren
   1

   8

   1 vogen dend bæste med hafuer og dræt er dend bæste træevogen
   4
   2


   Brøst fældigheed paa gaarden,
   Paa Ralings huuset, paa synder siden sex trafver tag á 2 Mk. er
   1   Paa nøre sidden trej trafve tag á 1 Mk. er

   3


   Boelig som hand udi boen, og effter velbr. Amptmandens befalling dend skulle lefueris af stærfboen til en mand udi hærredet, saa blef det lefueret til næste paarørrende Jens Hammerum i Giellerup bye, og blifuer hos hannem indtil hans Stifdaatter vorder betalt sexten slette daller, af Søren Hampen, saa skall skiøden være hannem følgagtig, og tog Skifftisforvalteren Svend Jensen same skiøde til sig, indtil Jens Hammerum kommer tilstede, at dend hannem kand lefueris og holtes Stærfboen derfor uden skaade og angerløs.

   Er udlagt til velædle Hr. ahsehsor Peder Tøgersen for de fire Slr. som Sal. Oluf Laulund hafde sagt goed fore nemblig
   2
   4


   Endnu blef fordret tieniste folchens karlens løn
   5   Hørlærit
   1
   1
   4

   Huvr Stærfboen har sin regres til Søfren Jensen fore, er der fore udlagt 2 Td. Rug som er tørt a. tønden 9 Mk. legger saa fra sig til Stærfboen 2 Mk. men Rugen blifuer i Sterfboen til velædle Hr. ahsehsors hiemkombst effter Morten Andersen sædel.
   Bedrager Boen sin udgifft sig in alles
   63
   5
   12

   Fragaar endnu velbaarne Hr. Amptmands Solarium
   1
   1


   Hans reise
   1   Et arck stempled papier af no. 1 til 3 Mk. er

   3


   For skiffte Brefuet at forfærdige p 3 arck á 3 Mk. er
   1
   3


   Summa Summarum ald udgifften in allis
   68
   0
   12

   Naar Boens udgiftt lægis imod indtægten, da blifurer i behold til deeling 116 Rdl. 5 Mk. 1 Skl. siger et hundrede og sexten rixdaller femb marck, en skilling.
   Huvraf Enken tilkomer dend halfue part
   58
   2
   8

   Blifuer paa en søster lod
   19
   3   Og blifuer ald Boens middeler, som er indført, hos Encken Anne Madsdatter i Sterfboen bestaaende huvr Encken, svarer en huer af børnene deres lod, dog hafuer Laugværgen dermed at holfue indseende effter Loven og blifuer Skifftesforvalteren af stærfboen holdes skadesløs, at dette saaledis her idag er forrættet udi stærfboen, huvr skifftet er til ende bragt, hvilcket bekræfftis under voris hænder datum ut supra.
   Ofuer værendes som Hosbond Trovels Jensen
   Paa velædle og velbr. Hr. Amptmands vegne som forsichert fuldmegtig, Svend Jensen
   Paa Enckens vægne som Laugverge og hendes daatter Karen Olufsdatter, Peder Madsen Kølbeck.
   Paa Kirsten Olufsdatters vegne som Laugværge, Anders Madsen
   Paa Margrette Olufsdatter vegne som Laugverge Mads Christensen
   Vurderingsmendene deris nofne Laurids Christens. Jørgen Knudsen.


   Som det fremgår af skiftet, møder halvgårdens ejer Troels Jensen op, og kræver 55 rdlr. 8 skill. til istandsættelse af gårdens bygninger og supplering af besætning og redskaber, hvilket beløb sammenlagt med boets øvrige udgifter giver 68 rdlr. 12 skill. Det viser sig iøvrigt, at det ikke bliver det eneste, som Troels Jensen får ud af boet, idet 2 af Olufs døtre, Margrethe Olufsdatter og Kirsten Olufdatter, senere bliver hans svigerdøtre! Efter at alle udgifter er betalt, bliver der et ganske pænt overskud i boet på 116 rdlr. 5 mk. 1 skill., som bliver fordelt med halvparten til enken og 19 rdlr. 3 mk. til hver af de tre døtre.
  Person-ID I1655  Okkels
  Sidst ændret 16 jan. 2000 

  Far Christen Olufsen,   f. ca. 1625,   d. eft. ER 1688, Herning Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder > 63 år) 
  Familie-ID F597  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Anne (Kølbeck) Madsdatter,   f. før 1675, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1726, Lund, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder > 51 år) 
  Børn 
   1. Margrethe Olufsdatter,   f. ca. 1695, Lund Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1754, Lund Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 59 år)
   2. Kirsten Olufsdatter,   f. ca. 1697, Lund, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1766, Birk Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 69 år)
   3. Karen Olufsdatter,   f. ca. 1700, Lund, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Familie-ID F596  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Kilder 
  1. [S2] Dine jyske rødder af Nik Okkels. Udkast dec. 1997, NIK97 (s. 4.48).