Peder Rasmussen

Mand 01.1765 - 1851  (86 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Peder Rasmussen 
  Født 01.1765  Hovedskov, Grædstrup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Køn Mand 
  Dåb 05 apr. 1765  Grædstrup Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Beskæftigelse Gårdejer 
  Reference 31 
  Død 28 jan. 1851  Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 10 feb. 1851  Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Peder Rasmussen er født i Hovedschov, Grædstrup sogn, Tyrsting herred. Han bliver hjemmedøbt den 31. marts og dåben bliver konfirmeret i Grædstrup kirke den 9. april. Fadderne er Peder Nedenschovs hustru, Kirsten Pedersdatter i Buurgaarde, Margrethe Jensdatter, Niels Jensen af Hovedschov, Hans Hansen i Grædstrup og Jens Pedersen.

   Mellem ca. 1774 og ca. 1783 bor familien i Hovedschov, Grædstrup herred.

   Ved folketællingen 1. juli 1787 bor den da 22 årige Peder stadig hjemme ved sine forældre, som i mellemtiden er flyttet til Fuglris, Grædstrup sogn.

   Peder Rasmussen af Folleriis, Grædstrup sogn, bliver gift i Gjellerup kirke den 8. juli 1795 med Kirsten Nielsdatter af Birck. Samtidig med brylluppet afstår hans svigerfar Niels Christensen Meldgaard til ham. Peder får dog først skøde på gården 1798. Skødet er indført i Hammerum herreds skøde- og pantebog nr. 2, fol. 225:

   Jeg, underskrevne Niels Christensen af Birk gør herved vitterlig at jeg har solgt, skødet og afhændet fra mig og mine Arvinger til min kære Svigersøn Peder Rasmussen, min hidtil ejende og paaboende Gaard i bem. Birk, Gjellerup sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt af Hartkorn 3 Tdr. 6 Skp. 2 Fjdk. 2 5/6 Alb. tillige med Skovskyld 1 Skp. 1 Fjdk., hvilken Gaard med Bygninger og Ejendomme, Herligheder og Rettigheder, ligesom jeg selv den har ejet, fra i Dag skal tilhøre bem. Peder Rasmussen og Arvinger, da han for Gaarden har betalt mig den mundtlig aftalte Købesum 350 Rdlr, saa forbinder jeg mig og Arvinger at fri og hjemle Køberen den Gaard for hver Mands lovlige Krav og Tiltale.

   Saa forbindes Køberen og efterkommende Ejere af Gaarden at opfylde den med mig oprettede Aftægtskontrakt af 1. Juni 1795 til rette Forfaldstider.

   Birk den 2. Juni 1798

   Niels Christensen

   Det fremgår af folketællingen 1801, at Peder også ernærer sig som strømpebinder.

   Peders første hustru dør i 1802 efter 4 barnefødsler og kun 7 års ægteskab. Samme år gifter Peder sig 2. gang med Margrethe Jensdatter, der dør 9 år senere. I dette ægteskab får han 3 sønner.

   I skiftet efter Margrethe nævnes, at børnenes værge bliver deres mors stedfar Mikkel Nielsen i Svendlund. Af besætning var der 2 heste, 1 par stude, 5 køer og 8 ungnød, 20 får og 1 svin = 736 rdlr. Gårdens hartkorn var 4 tdr. 1 skp. 2 fjdk og 1 alb. = 1800 rdlr., hvorved der er taget hensyn til den betydelige aftægt, der påhvilte gården til den forrige ejer Niels Christensen efter tinglæst kontrakt af 1. juni 1795. Der blev til deling 1191 rdlr., hvoraf enkemanden fik halvdelen 595,5 rdlr. Peder Rasmussen erklærede, at hver af de 3 sønner skulle have 200 rdlr i mødrene arv, som han ville stille sikkerhed for. Han forbandt sig til at opdrage børnene og forsyne dem med føde.

   Peder Rasmussen bliver gift 3. gang med Karen Jørgensdatter. I dette ægteskab får han ingen børn.

   I 1828 afstår Peder gården til sin svigersøn Jens Christensen, som får skøde på gården den 17. juni 1828. Dette er indført i Hammerum herreds skøde- og pantebog nr. 8, fol. 33:

   Underskrevne Peder Rasmussen, Selvejergårdmand i Birk By, Gjellerup sogn, gør vitterlig at have solgt og afhændet og herved skøder og overdrager fra mig og Arvinger til min Svigersøn Jens Christensen, Lundgaard og Arvinger følgende:

   Den mig efter Skøde 12. Juni 1798 fra Niels Christensen tilhørende Gaard i Birk, Gellerup sogn, af hartkorn 3 Tdr. 6 Skp. 2 Fjdk. 2 5/6 Alb. Ager og Eng Skovskyld 1 Sk. 1 Fjdk. med paastaaende Bygninger og tilliggende jorder samt Herligheder, Rettigheder, Pligter og Byrder saaledes, som jeg selv har ejet det efter Skøde, læst den 28. Marts 1801 viser:

   En Engparcel af Lars Frandsens Gaard i Birk, Hartkorn 2 Skp. 3 Fdk. 2 11/32 Alb. efter Skøde, læst den 29. November 1800, samt Tiender. Med Købet følger Ind- og Udbo samt Besætning og Inventarium, saaledes som Køberen det allerede har tiltraadt og taget i Brug og Besiddelse for Købesummen 500 Rbd. Sølv, og mod at nyde den Aftægt og Ophold af Gaarden som den oprettede Kontrakt udviser og hjemler mig og nuværende Hustru Karen Jørgensdatter vores Livstid m.m.

   Da Køberen Jens Christensen, Lundgaard har tilfredsstillet mig Købesummen og tilforpligtet sig at yde Aftægten, saa kender jeg herved for mig og Arvinger ingen videre Lod, Del, Ret eller Rettighed at have til den bortskødede Gaard, men vi forpligter os at hjemle Køberen det herved solgte paa lovlig Maade og at svare til Vanhjemmel.

   Dette skøde maa læses til Tinge, naar for godt findes.

   Birk i Gjellerup sogn, den 17. Juni 1828

   P. Rasmussen


   Som Aftægt skal Jens Christensen, Lundgaard, yde Peder Rasmussen og Hustru Karen Jørgensdatter aarlig 4 Tdr. Rug, 1 Lispund Flæsk og leveres uden Afkortning ved den enes Død.

   Peder Rasmussen har Ret til at grave 15 Læs Skudtørv i Gaardens Mose, Knudsmose kaldet, og han har Ret til Slet og Græsning af Gaardens Lod i Skidenkær Eng og Brokjær Fælled, og der leveres ham 3 Læs Hø af Kringelvig.

   Vi Peder Rasmussen og hustru har forbeholdt os som Ejendom til fri Besiddelse og Brug vor Livstid en mig efter Skøde, læst den 17. Marts 1821 tilhørende Stykke Hede, Vesterhede kaldet, Hartkorn 2 Fjdk. 2 21/32 Alb. udstykket fra Østergaard, Birk med paastaaende Bygninger og tilliggende Jorder. Alt Kørearbejde til Ejendommen besørger Køberen, men Gangarbejde er ham uvedkommende. Vedligeholdelsen af Husene ved Aftægtsejendommen paahviler Gaardens Ejer.

   Der ydes aarlig af Gaardens Ejer til Peder Rasmussen 6 Potter Brændevin, 2 Potter til hver Højtid. Køberen og senere Ejere forpligtes til at besørge den længstlevendes Jordefærd paa sømmelig Maade efter Egnens Skik og Brug.

   Peder Rasmussens Søn Niels (Pedersen - halvbror til Margrethe), der nu er 24 Aar og i Perioder er sindsyg, og for Tiden opholder sig hos Køberen, hans Svoger, forpligtes Køberen til, hvis hans Svaghed tiltager, og han ikke kan forsørge sig selv, paa passende fornuftig Maade at forsyne med anstændige Klæder og Underhold, saalænge han lever, imod at Gaardens Ejer kan afbenytte ham til Arbejde efter hans Kræfter og mod derfor i sin Tid at erholde hans Arvepart 80 Rdlr. Sølv, som indestaar i Gaarden, samt hæve Renterne heraf aarlig, saalænge Niels Pedersen paa nævnte Maade nyder Klæder og Underhold i Gaarden hos Køberen, der ogsaa i saa Tilfælde sørger for hans sømmelige Henfart.

   Efter vor Død skal vor Aftægtsejendom med Bygninger og Jorder m.m. tilhøre Køberen eller Gaardens Ejer. Værdien heraf sættes til 100 Rbd. Sølv. Aftægten indbefattet.

   Køberen er pligtig at svare de kongelige Skatter af nævnte Hedeparcel og Hartkorn.

   Skulde den længstlevende efterlade sig umyndige Børn af sidste Ægteskab under 18 Aar bliver disse at overtage til Forsørgelse af Gaardens Ejer til de er fyldt 18 Aar, som en Byrde paa Gaarden imod den heri bestemte Vederlag efter vores Død.

   Alt hvad vi Peder Rasmussen og Hustru Karen Jørgensdatter ved den sidstes Død efterlader os af Løsøre, Udbo og Besætning vedkommer ikke Køberen, men skal tilhøre disses i Ægteskabet avlede og efterlevende Børn til Deling efter Loven.

   Aftægten skal sikres næst efter 275 Rdlr. med Prioritet i Gaarden. - Saaledes indgaaet af begge.

   Gjellerup den 17 juni 1828

   Jens Christensen

   Peder Rasmussen dør i Birk 86 år gammel.

   Okkels Birk skriver i SL53 bl.a.følgende om sin tip-oldefar:

   Peder Rasmussen stammer fra Fuglris i Græstrup Sogn, ca. 1 Mil vest for Brædstrup. Jeg har været der engang, medens jeg var på Bjerregaard. Ikke nogen særlig frugtbar Egn. Jeg har ikke noget særligt Indtryk derfra, men vidste jo dengang heller ikke, at en af Fædrene var fra den Egn. Hvordan han kommer til Birk og bliver gift med Kirsten Nielsdatter kan synes en Gaade, og den opklares nok aldrig. Folk rejste jo ikke ret meget omkring på den Tid. Jens Birk [Okkels Birks far] kunde godt huske ham, men vel nærmest efter Omtale, da Peder Rasmussen døde i 1851 [3 år efter Jens Birks fødsel]. Jens Birk betegnede ham, saa vidt jeg husker, som en høj noget tynd Mand, men meget religiøs anlagt.

   Det var Peder Rasmussen, der kom med den Egetræskiste, der paa et hængende Haar nær var blevet Bytte for Flammerne, da Gaarden brændte, men til al Held blev den reddet. I mange Aar stod den oppe paa Loftet til ingen Nytte, indtil Jens Birk en skønne Dag kom i Tanker om, at der maatte kunne blive et Skrivebord ud af den. Han fik en Tømrer, Mads Overgaard til at løse opgaven, og Jens Birk fik det længe ønskede Skrivebord.
  Person-ID I854  Okkels
  Sidst ændret 29 aug. 1999 

  Far Rasmus Pedersen,   f. 21 apr. 1733, Nedergaard, Grædstrup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 24 sep. 1813, Fuglriis, Grædstrup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 80 år) 
  Mor Ellen Rasmusdatter,   f. 28 jun. 1740, Hovedskov, Grædstrup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 24 maj 1811, Grædstrup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 70 år) 
  Gift 17 mar. 1762  Grædstrup Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Familie-ID F313  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Kirsten Nielsdatter,   f. 1769, Meldgård, Birk Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1802, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 33 år) 
  Gift 08 jul. 1795  Gjellerup Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Børn 
   1. Ellen Margrethe Pedersdatter,   f. 1796, Meldgaard, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 30 jul. 1844, Hummelgaard, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 48 år)
   2. Margrethe Pedersdatter,   f. 1797, Meldgård i Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 19 apr. 1858, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 61 år)
   3. Rasmus Pedersen,   f. 1800, Meldgård i Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   4. Anne Kirstine Pedersdatter,   f. 1802, Meldgård i Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Familie-ID F282  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Margrethe (Breining) Jensdatter,   f. 1780, Nørre Vejen, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1811, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 31 år) 
  Gift 19 okt. 1802 
  Børn 
   1. Niels Pedersen,   f. 1803, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. ca. 1856  (Alder 53 år)
   2. Jens Pedersen,   f. 1806, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   3. Mikkel Pedersen,   f. 1808, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Familie-ID F284  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 3 Karen Jørgensdatter,   f. 1785, Vester Høgild, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 14 feb. 1869, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 84 år) 
  Gift 20 apr. 1812  Rind Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Jørgen Pedersen,   f. 1813, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Kirsten Pedersdatter,   f. 13 okt. 1814, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   3. Søren Pedersen,   f. 18 apr. 1816, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 14 jun. 1816, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   4. Søren Pedersen,   f. 21 jan. 1821, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   5. Anna Kathrine Pedersdatter,   f. 11 maj 1825, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Familie-ID F891  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsGift - 20 apr. 1812 - Rind Kirke Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Kilder 
  1. [S2] Dine jyske rødder af Nik Okkels. Udkast dec. 1997, NIK97 (s.4.22).

  2. [S1] Anetavle for Okkels Birk udarbejdet 1943 ved Personalhistorisk Institut, PI43.

  3. [S2] Dine jyske rødder af Nik Okkels. Udkast dec. 1997, NIK97 (s. 4.20).